hoppa till huvudinnehållet
Dataskyddsbeskrivning för webbesökare till tjänsterna Kirkkorekry.fi och Kirkkorekrytointi.fi

Artiklarna 12, 13 och 14 i allmänna dataskyddsförordningen ((EU) 679/2016).

I denna dataskyddsbeskrivning ger vi den information om behandlingen av dina personuppgifter och de rättigheter som du i egenskap av registrerad har med stöd av den allmänna dataskyddsförordningen.

Ändringar i dataskyddsutdrag

Vi utvecklar ständigt våra tjänster. Vi kan uppdatera denna dataskyddsutdrag vi behov. Ändringarna kan också vara relaterade till en lagändring. Om de ändringar som ska göras är väsentliga, kommer vi att meddela dig på webbplatsen och/eller genom att kontakta dig på ett annat lämpligt sätt.

Vi rekommenderar dig att regelbundet granska innehållet i denna dataskyddsutdrag för att få information om eventuella ändringar i detta uttalande.

1 PERSONUPPGIFTSANSVARIG

FCG Finnish Consulting Group Oy
Osmovägen 34, 00610 Helsingfors
PB 950, 00601 Helsingfors

2 ANSVARSPERSONER OCH/ELLER KONTAKTPERSONER FÖR REGISTERÄRENDEN

Kontaktinformation till rekryteringssystemets riksomfattande systemadministratör, registerförare och dataskyddsombud:

Dataskyddsombud: Juha Aartoaho
E-post: tietosuojavastaava(at)fcg.fi
Ersättare: Risto Kökkö
E-post: risto.kokko(at)fcg.fi

3 REGISTRETS NAMN

Register över webbesökare i tjänsterna Kirkkorekry.fi och Kirkkorekrytointi.fi och över profiluppgifter i tjänsten Kirkkorekry.fi.

4 BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Webbesökare i tjänsterna Kirkkorekry.fi och Kirkkorekrytointi.fi

Syftet med registret

Personuppgifter behandlas för att säkerställa funktionaliteten i tjänsterna Kirkkorekry.fi och Kirkkorekrytointi.fi samt för utveckling av tjänsten. Utveckling av processer, affärsverksamhet och system; inklusive testning, baseras på behandling av personuppgifter.

Rättsgrunder för behandlingen

Behandlingen av personuppgifter baseras på den personuppgiftsansvariges intresse till den del behandlingen av personuppgifter är nödvändig för tjänstens funktionalitet.

Rättsgrunden för behandling av personuppgifter är ditt samtycke, då vi behandlar personuppgifter för utveckling av tjänsten. Du kan administrera dina samtyckesuppgifter via webbläsare. Se närmare instruktioner för administration i delen praxis för kakor

Arbetssökande registrerade i tjänsten Kirkkorekry.fi

Syftet med registret

Personuppgifter behandlas för tjänsten Kirkkorekry.fi som den personuppgiftsansvarige tillhandahåller de registrerade. I tjänsten kan registrerade skapa en personlig användarprofil och sedan sammanställa arbetsansökningar som skickas till arbetsgivare i tjänsten enligt användarens val.

Användare kan också ta emot rekommendationer om lämpliga platsannonser via tjänsten. Den personuppgiftsansvarige lagrar i detta syfte i tjänsten profiluppgifter som de registrerade matat in i tjänsten.

Rättsgrunder för behandlingen

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part. Avtalet består i detta fall av användarvillkoren för Kirkkorekry.fi, vilka den registrerade godkänner då hen börjar använda tjänsten.

5 REGISTRETS INFORMATIONSINNEHÅLL

Webbesökare i tjänsterna Kirkkorekry.fi och Kirkkorekrytointi.fi:

I registret över tjänsternas webbesökare lagras följande uppgifter:

- Tidsstämpel för tjänstens användning

- Din IP-adress

- Vilka webbsidor i tjänsterna KirkkoRekry och/eller Kirkkorekrytointi.fi du har besökt

- Ändrat användarnamn (användarnamnet genereras på webbesökarens utrustning)

- Från vilken sida du gått in på webbplatsen KirkkoRekry.fi och Kirkkorekrytointi.fi, om du gått in via en webblänk

- Uppgifter om utrustning, operativsystem och webbläsare

- Språk som använts i tjänsten

- Session-ID

- email (nyhetsbrev)

Om du är inloggad som användare på tjänsterna KirkkoRekry och/eller Kirkkorekrytointi.fi, samlas även följande uppgifter: KirkkoRekry/Kirkkorekrytointi-programvarans roll och organisation i tjänsten.

Arbetssökande som är registrerade i tjänsten Kirkkorekry.fi:

De registrerade personuppgifterna omfattar uppgifter som de registrerade sparat i sin personliga arbetssökarprofil samt sina användarnamn och lösenord för Kirkkorekry.fi.

De registrerade kan själv ändra de uppgifter som sparats i profilen.

Uppgifter som sparas om de registrerade omfattar

(a) grundläggande uppgifter och uppgifter som gäller identifiering, såsom namn, födelsetid, kön, telefonnummer, e-postadress, språk som användaren använder i ansökningsportalen;
(b) uppgifter om utbildning, såsom avlagda examina, fort- och tilläggsutbildning;
(c) uppgifter om arbetshistoria, såsom tidigare arbetsgivare, uppgiftsbenämning beskrivning av arbetsuppgifter, längd på arbetsförhållande;
(d) användarnamn och lösenord;
(e) teknisk användningsinformation i systemet; audit trail och loggdata.

I fråga om rekrytering bör det påpekas att varje arbetsgivare väljer de specifika frågor som ingår i rekryteringsformuläret. Den arbetsgivare som annonserat på KirkkoRekry.fi är personuppgiftsansvarig med avseende på de personuppgifter som lämnats på rekryteringsblanketten om och när den registrerade beslutar att skicka en ansökan till arbetsgivaren. Vilka uppgifter om arbetssökanden som inhämtas och sparas i rekryteringssystemet beror på de rekryteringsspecifika frågorna på formuläret och på vilka uppgifter den registrerade uppger och sparar i systemet. FCG Finnish Consulting Group Oy är i dessa fall, då det tillhandahåller en tjänst till en personuppgiftsansvarig arbetsgivare, personuppgiftsbiträde som behandlar personuppgifter för den arbetsgivaren och på dennes vägnar.

6 REGELMÄSSIGT UTLÄMNANDE AV UPPGIFTER OCH MOTTAGARE TILL UPPGIFTERNA

Den personuppgiftsansvarige lämnar inte ut personuppgifter från registret till utomstående.

FCG Finnish Consulting Group Oy använder underleverantörer i sin verksamhet. Underleverantörerna behandlar personuppgifter enligt FCG Finnish Consulting Group Oy:s direktiv och använder inte uppgifterna i sin egen verksamhet.

Webbesökare i tjänsterna Kirkkorekry.fi och Kirkkorekrytointi.fi:

Registrerade kan skicka ansökningar till valda arbetsgivare via tjänsten, och efter insändande av ansökan blir arbetsgivarorganisationen i fråga personuppgiftsansvarig med avseende på personuppgifterna i den ansökan som sparats i och skickats via systemet.

Arbetssökande som är registrerade i tjänsten Kirkkorekry.fi:

Registrerade kan skicka ansökningar till valda arbetsgivare via tjänsten, och efter insändande av ansökan blir arbetsgivarorganisationen i fråga personuppgiftsansvarig med avseende på personuppgifterna i den ansökan som sparats i och skickats via systemet.

7 ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER UTANFÖR EU ELLER EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

FCG Finnish Consulting Group Oy kan överföra personuppgifter till organisationer utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, det vill säga i så kallade tredje länder.

Sådana informationsöverföringar kan genomföras vid uppfyllelse av något av följande villkor:

 • EU-komissionen har beslutat att dataskyddet är på en tillräcklig nivå i det aktuella landet.
 • Andra nödvändiga säkerhetsåtgärder har införts till exempel genom att följa de modellavtalsklausuler som EU-kommissionen godkänt eller säkerställa att företag som behandlar uppgifter har gällande bindande regler.

8 PROFILERING & AUTOMATISKA BESLUT

Webbesökare i tjänsterna Kirkkorekry.fi och Kirkkorekrytointi.fi:

Personuppgifter kan behandlas för profileringssyften för utveckling av verksamheten. Automatiska beslut eller sådan profilering vars följder skulle vara betydande vid beslutsfattande eller som har rättsliga följder för en person, förekommer inte.

Arbetssökande som är registrerade i tjänsten Kirkkorekry.fi:

Personuppgifter kan behandlas i profileringssyfte för att kunna rekommendera utannonserade anställningar till arbetssökanden på basis av kakor. Automatiserat beslutsfattande eller profilering som i betydande grad påverkar beslut rörande personen i fråga (som beslut om rekrytering) eller som har rättsliga följder för hen förekommer inte. Du kan administrera kakor via webbläsaren. Närmare anvisningar för administrationen i praxis för kakor.

9 PRINCIPER FÖR SKYDD AV REGISTRET

Från registret skapas inte manuellt material.

Den personuppgiftsansvarige säkerställer att informationsmaterial som behandlas digitalt behandlas i enlighet med gällande datasäkerhetspraxis. Datasäkerhetspraxis omfattar bland annat kryptering av informationsmaterial vid dataöverföring, begränsning av behörigheter och uppdatering av programvara.

Den personuppgiftsansvariges medarbetare har förbundit sig till tystnadsplikt och till sekretess angående uppgifter som kommit till kännedom vid behandling av personuppgifter.

10 FÖRVARING OCH FÖRSTÖRANDE AV UPPGIFTER I PERSONREGISTER

De registrerade personuppgifterna sparas endast så länge och i den omfattning som behövs för att uppfylla det syfte i vilket uppgifterna har inhämtats.

Den personuppgiftsansvarige som svarar för att förvara och radera de registrerades profiluppgifter är FCG Finnish Consulting Group Oy.
(A) Om användarnamnet inte använts på två (2) år, raderas både användarnamnet och profiluppgifterna.
(b) Jobbansökningar som inte sänts tas bort automatiskt efter sex (6) månader.
(C) I öppna jobbansökningar bestämmer användaren själv hur länge hens öppna jobbansökan ska gälla. Förvaringstiden kan väljas mellan ett (1) dygn och två (2) år.

Gällande förvaring och radering av ansökningar som skickats till arbetsgivare är det arbetsgivarorganisationen i fråga som i egenskap av personuppgiftsansvarig fastställer förvaringstiderna. Kontakta respektive arbetsgivarorganisation för att kontrollera förvaringstiden för ansökan.

FCG Finnish Consulting Group Oy bistår i egenskap av personuppgiftsbiträde arbetsgivarna i deras uppgift som personuppgiftsansvariga genom att automatiskt anonymisera ansökningarna till lediga anställningar två (2) år efter att arbetsgivaren har avslutat behandlingen genom att markera rekryteringen som avslutad. Om rekryteringen inte markeras som avslutad avslutar systemet rekryteringen automatiskt ett år efter att ansökningstiden gått ut. I detta fall sparas ansökningen alltså i systemet i tre (3) år efter ansökningstidens slut.

11 DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER

Den registrerade har följande rättigheter:

 1. Den registrerade har rätt att av den personuppgiftsansvarige få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör hen håller på att behandlas och i så fall få tillgång till personuppgifterna.
 2. Rätt att ångra samtycke, när som helst utan att det påverkar lagligheten i den behandling som utförts före ångrandet.
 3. Den registrerade ska ha rätt att av den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör hen rättade samt att komplettera ofullständiga personuppgifter.
 4. Den registrerade ska ha rätt att av den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål få sina personuppgifter raderade om de kriterier som fastställs i gällande dataskyddslagstiftning uppfylls.
 5. Den registrerade ska ha rätt att av den personuppgiftsansvarige kräva att behandlingen begränsas om de kriterier som fastställs i gällande dataskyddslagstiftning uppfylls.
 6. Den registrerade ska ha rätt att få ut de personuppgifter som rör hen och som hen har tillhandahållit den personuppgiftsansvarige i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och ha rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan att den personuppgiftsansvarige som tillhandahållits personuppgifterna hindrar detta, om de kriterier som fastställs i gällande dataskyddslagstiftning uppfylls.
 7. Rätt att anföra besvär till tillsynsmyndighet, om den registrerade anser att det förekommer brott mot EU:s allmänna dataskyddsförordning vid behandlingen av hens personuppgifter.
  Begäranden gällande utövandet av de registrerades rättigheter ska riktas till den personuppgiftsansvariges kontaktperson som framgår ovan.

Om du vill använda ovan nämnda rättigheter, bedöms begäran enligt fall och situation. Märk väl, att vi eventuellt trots din begäran kan förvara och använda dina uppgifter, om det behövs till exempel för att uppfylla lagstadgade förpliktelser, avgöra meningsskiljaktigheter eller säkerställa våra intressen (till exempel rättsskydd).

Snabblänkar
Populäraste landskapen Birkaland Norra Österbotten Norra Savolax Nyland Egentliga Finland Visa allt
Populäraste kommunerna Esbo Lahtis Uleåborg Åbo Jyväskylä Visa allt
Populäraste yrkesområdena Administration och kontorsarbete Visa allt
Populäraste uppgiftsområdena Visa allt
Vyinformation
Kuntarekry - FCG Talent Kuntarekry - FCG Talent-logo

​KirkkoRekry erbjuder åt sökanden tusentals lediga jobb runtom i landet.

Åt arbetssökande erbjuder vi lätta elektroniska redskap för jobb- och vikariatsökning samt information om hur det är att arbeta.

Åt arbetsgivarna erbjudervi programvaru- och experttjänster som är ägnade åt såväl extern som intern rekrytering samt åt vikariehanteringen.

Vår webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Genom att använda tjänsten godkänner du användningen av cookies. Dataskyddsutdrag. Integritetsdeklaration. Tillgänglighetsrapport.

Feedback kan skickas till adressen: tuki@kirkkorekry.fi eller form

Öppna cookie-inställningar

Du kan också hitta oss här:
Finnish Consulting Group Finnish Consulting Group-logo

KirkkoRekry-tjänsten produceras av  FCG Digital Oy.

FCG Finnish Consulting Group Ab är en del av Kommunförbundskoncernen.

Vi uppdaterar KirkkoRekry idag kl. 17 - 22. Under den här tiden är arbetsplatsannonserna tillgängliga, men du kan inte logga in på din profil eller skicka ansökningar. Vi beklagar olägenheten!